كوردی‌فارسی‌EnglishKurdî
رنج‌نامه یک زندانی کُرد در زندان سنندج
٠١-٠٣-١٣٩٨ - ٢٢-٠۵-٢٠١٩ - ١٢:۴٧ تهرانچاپكردنی ئه‌م بابه‌ته‌ژماره‌ی بینینی بابه‌ت١٢۵ اندازە فونت: اندازە فونت بزرگتر کن‌اندازە فونت کوچکتر کن‌‌

رنج‌نامه یک زندانی کُرد در زندان سنندجسیروان کردستانی

بگذاریم مطالب خود را پیرامون زندان کە خود نشانە بارزی از عدم رعایت حقوق بشر و حتی رعایت ابتدایی‌ترین حقوق اولیە انسانی تلقی کرد ادامە دهیم. زندان مرکزی سنندج که نمونه بارزی از تبعیدگاە‌های رژیم ایران است کە هر روز شاهد رفتارها و اعمال ناشایست از سوی پرسنل و مدیران آن هستیم کە با ارعاب، توهین و کتک‌کاری زندانیان بی‌دفاع در پی بە ظاهر ادارە زندان هستند.

نمونەهای بی‌شماری را می‌توان از اعمال وحشیانە آنها نام برد. آقای عزیزی حیدری کە چندین سال است پست ریاست زندان را در اختیار دارد. فردی کە بە قول خودش از شغل‌های پست در جامعە شروع کردە و بە چنین موقعیتی دست یافتە است، اینها نمونە بارزی است از اینکە چ افرادی در چ منصب‌‌‌های در حکومت اداری رژیم ایران گماشتە می‌شوند. عزیزی حیدری فردی کە پیش چشم همە زندانیان با انواع توهین و فحش‌های رکیک و گندەگویی و دستور بە کتک‌کاری زندانیان می‌دهد کە از لحاظ جسمی یارای هیچ گونە مقاومتی را ندارند و با در آوردن لباس‌های آنان و نشان دادن تن عریان آنها بە سایر زندانیان می‌خواهد شوی نمایش را بە قول خودش سیرکی بە راە اندازد و وی با سلب یا با دادن گاەگاە ابتدایی‌ترین حقوق اولیە یک زندانی همچون هواخوری، ملاقات، تلفن باعث شکنجە روحی زندانیان می‌شود. پرسنل زیر دست او شامل افسرنگهبان‌های بند نیز بە پیروی از رئیس زندان مشابە جنین رفتارهایی را انجام می‌دهند کە سرآمد آنها آقای منوچهر خسروی ملقب بە حاجی خسروی است.

در زندان سنندج با هدف قرار دادن جوانان و سوق دادن آنها بە مصرف مواد مخدر و اینکە جوانان این شهر با مصرف آن دیگر نای اعتراض و حق‌طلبی را نداشتە باشند، با آوردن مواد مخدر بە کمک افسرنگهبان‌ها و سایر کارمندان زندان و با راە انداختن مافیای مواد و آزاد گذاشتن زندانیان در مصرف این مواد بە پیشبرد این امر خبیث مبادرت می‌ورزد در زندان سنندج هرگونە اعتراضی حق بە جانبی نیز مساوی است. با سخت‌ترین تنبیە‌ها و انداختن آنها در سلول انفرادی و یا بستن بە میلە پرچم محوطە زندان، آری از دیگر نمونە‌‌های ظلم و ستمی کە بە مردمان درماندە این شهر و دیار تحمیل می‌شود، مربوط بە قاضی ناظر زندان شخص بی‌وجدان، بددهن و کینەتوزی بە ناوی کاظم کلی‌وند اهل و زادە نهاوند کە با اعلام نمودنی اینکە کرد و کردستانی دو تن از برادران مرا کشتەاند و بە قول خودش شهید نمودە‌اند بە نوعی در پی انتقام قریب بە هشت سال است کە در این پست ماندە و با توهین بە خانوادە زندانی و با عدم اعطای مرخصی بە زندانیانی کە متاهل هستند در پی نابودی کانون خانوادە این زندانیان و بە تعبیری بە فساد کشاندن خانوادە آنها است.

نمونە‌های فراوانی از این نوع رفتار و سیاست در اینجا مشاهدە می‌شود. بە امید آزاد خاک و مردم کردستان از دست این غاضبان از خدا بی خبر.
Balatarin

جدیدترین خبرها


٠٣-٠۴-١٣٩٨ - ٢۴-٠۶-٢٠١٩ - ١٣:٣٨ تهران

اخراج یک کارمند کُرد به دلیل پوشش لباس کُردی

٠٣-٠۴-١٣٩٨ - ٢۴-٠۶-٢٠١٩ - ١١:۴۴ تهران

خودسوزی یک زن کُرد در ربط سردشت

٠٣-٠۴-١٣٩٨ - ٢۴-٠۶-٢٠١٩ - ١٠:۵٧ تهران

بازداشت دو شهروند کُرد به اتهام همکاری با احزاب کُرد

٠٢-٠۴-١٣٩٨ - ٢٣-٠۶-٢٠١٩ - ١١:٠١ تهران

یک شهروند کُرد ممنوع‌الخروج شد

٠١-٠۴-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠۶-٢٢ - ١٢:۴۶ تهران

فقر مالی، یک کولبر را از معالجه پزشکی محروم کرد

٠١-٠۴-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠۶-٢٢ - ١٢:٠۴ تهران

یک جامعه‌شناس در سنندج به زندگی خود پایان داد

٠١-٠۴-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠۶-٢٢ - ١١:۴۵ تهران

ضبط ٢٥ رأس اسب بارکش کاسبکاران در اشنویه

٠١-٠۴-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠۶-٢٢ - ١١:٢٠ تهران

یک زن زندانی برای رهایی از اعدام به کمک مالی نیاز دارد

٣١-٠٣-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠۶-٢١ - ١١:۴٣ تهران

استقرار سلاح‌های سنگین در مرز پیرانشهر

٣٠-٠٣-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠۶-٢٠ - ١١:۵٧ تهران

ادامه بازداشت شهروندان کُرد در کردستان

٢٩-٠٣-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠۶-١٩ - ١٧:٠٣ تهران

بازداشت یک جوان کُرد در نزدیکی دانشگاه ارومیه

٢٩-٠٣-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠۶-١٩ - ١٣:٢٧ تهران

یک زن زندانی در زندان سنندج از اعدام نجات پیدا کرد

٢٩-٠٣-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠۶-١٩ - ١١:٢٧ تهران

بازداشت یک شهروند کُرد توسط اطلاعات ارومیه

٢٩-٠٣-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠۶-١٩ - ١١:٠٨ تهران

یک زن کُرد پس از گذشت دو هفته از خودسوزی جان سپرد

٢٩-٠٣-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠۶-١٩ - ١٠:۵۴ تهران

برگزاری سومین نشست ماهانه شعر در ایلام