كوردی‌فارسی‌EnglishKurdî
آپارتاید آموزشی در ایران
٠٢-٠٧-١٣٩٣ - ٢۴-٠٩-٢٠١۴ - ٠٩:۵٠ تهرانچاپكردنی ئه‌م بابه‌ته‌ژماره‌ی بینینی بابه‌ت١٧١۶ اندازە فونت: اندازە فونت بزرگتر کن‌اندازە فونت کوچکتر کن‌‌

آپارتاید آموزشی در ایرانعلی اسماعیل‌نژاد

در ساختار جمهوری اسلامی جدا از وزارت‌های مربوطە بە آموزش در ایران، نهادی بە نام شواری عالی فرهنگی با ریاست رئیس جمهور وقت وجود دارد این شورا در حوزە آموزش امور سیاست‌گذاری، تدوین ضوابط و نظارت را برعهدە دارد.

شورا عالی فرهنگی در مصوبە ١٢ جلسە ٥/١٢/١٣٦٣ اهداف خود را چنین تشریح می‌کند :
١_گسترش‌ و نفوذ فرهنگ‌اسلامی‌ در شیوون‌ جامعه‌و تقویت‌ انقلاب‌ فرهنگی‌ و اعتلای‌ فرهنگ‌ عمومی‌.

۲- تزکیه‌ محیط‌های‌ علمی‌ و فرهنگی‌ از افکار مادی‌ و نفی‌ مظاهر و آثار غربزدگی‌ از فضای‌ فرهنگی‌ جامعه‌.

۳- تحول‌دانشگاه‌ها و مدارس‌ و مراکز فرهنگی‌و هنری‌ براساس‌ فرهنگ‌ صحیح‌ اسلامی‌ و گسترش‌ و تقویت‌هرچه ‌بیشتر آنها برای‌ تربیت‌ متخصصان‌متعهد و اسلام‌شناسان‌ متخصص‌و مغزهای‌ متفکر و وطن‌خواه‌ و نیروهای‌ فعال‌ ماهر و استادان‌ و مربیان‌ و معلمان‌ متعهد به‌اسلام‌ و استقلال‌ کشور.

۴- تعمیم‌سواد و تقویت‌و بسط‌روح‌تفکر و علم‌آموزش‌و تحقیق‌و استفاده‌از دستاوردها و تجارب‌مفید دانش‌بشری‌برای‌نیل‌به‌استقلال‌علمی‌و فرهنگی.‌

۵- حفظ‌و احیاء و معرفی‌آثار و مآثر اسلامی‌ و ملی‌.

۶- نشر افکار و آثار فرهنگی‌انقلاب‌اسلامی‌و ایجاد و تحکیم‌روابط‌فرهنگی‌با کشورهای‌دیگر به‌ویژه‌با ملل‌اسلامی.

جدا از، مسئلە اهدافی کە در بالا معرفی شدەاند نهاد شورای عالی فرهنگی در جمهوری اسلامی خواهان این است کە بە شیوەی سنترالیزم بر مسئلە آموزش در ایران در همە زمینەهای نظارت داشتە باشد.

چرایی سنترالیزم نظام آموزشی حتی در حوزە دینی بر گرفتە از ساختار توتالیتر جمهوری اسلامی است ساختاری کە در آن باید از نو همە ارزش‌ها را تعریف نمود و درعین حال انسان را بر اساس همان ارزش‌های شکل داد یا از نو ساخت.

پس هدف اصلی سنترالیزم در تصمیم‌گیری برای نظام آموزشی ایران در واقع تشکیل و نظارت بر ساختاری آموزشی است کە در آن "آدم سازی اسلامی" و یا "آدم سازی با ایدەال‌های جمهوری اسلامی" انجام می‌پذیرد.

در نظام آموزشی ایران بر اساس یک قرائت دینی، یک برداشت از تاریخ، یک زبان، یک ملت و یک کشور شکل گرفتە است و وجود قرائت‌های مختلف از هر اندیشەای نماد نوعی اختلال است نە تنوع.

در نظام آموزشی جمهوری اسلامی مسئلە تنوع ملل در ایران نە تنها بە زیر تیغ سانسور میرود بلکە کودکان ملل ایرانی بر اساس ارزش‌های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی ملت فارس آموزش دادە می‌شوند بە طوری کە بعد از آموزش در ایران این کودکان هم از گذشتە خود کاملا بی‌آگاهند و هم گذشتە و ارزش‌های ملت فارس را گذشتە و ارزش‌های خود تلقی می‌نمایند.

اگر این نظام آموزشی سنترال تک ارزشی را در برابر عصر کنونی کە مدارس و دانشگاه‌ها تنها مراکز کسب اطلاعات نیستند و مسئلە آموزش بر اساس ارزش‌های خانوادە و در خانوادە و نیز کسب اطلاعات از اینترنیت، ماهوارە و شبکەهای اجتماعی مطرح است، قرار دهیم در این میان کودکانی کە در خانوادە خود بر اساس ارزش‌های متفاوت از ارزش‌های آموزشی جمهوری اسلامی بزرگ شدە و آموزش می‌بینند بە چە مشکلاتی دچار می‌شوند؟

نظام آموزش کنونی در ایران کە نظامی تک ارزشی است نە تنها نمی‌تواند فردی را برای زندگی در جامعە متنوع و چند ارزشی آمادە نماید و در عین حال هم این نظام فرد را بە نوعی گارد گرفتن در برابر جامعە متنوع، دمکرات، متعدد و چند ارزشی وامیدارد.

البتە در شرایط کنونی بزرگترین چالش پیش روی نظام آموزشی جمهوری اسلامی همان ورود غیرە کنترل شدە اطلاعات بە داخل ایران و آموزش در خانوادەها است.

هر چند شورای عالی فرهنگی از طریق شوراها، نهادها و شعبەهای خود در تلاش است با تنوع در راه‌های آموزشی ارزش‌های خود را جذاب نماید.

وجود نظام آموزشی تک ارزشی و توتالیتر در عصر تبادل اطلاعات جامعە را بە تناقض در رفتار، کردار، بینش و اندیشە می‌کشاند البتە باز در این میان بیشترین زیان را جامعە می‌پردازد.

این نوشته صرفاً نظر نویسنده است و منعکس‌کننده نظر آژانس خبررسانی کُردپا نمی‌باشد.
Balatarin

جدیدترین خبرها


٣١-٠۵-١٣٩٨ - ٢٢-٠٨-٢٠١٩ - ١٧:٢٠ تهران

زخمی شدن یک کاسبکار کُرد در مرز اشنویه

٣١-٠۵-١٣٩٨ - ٢٢-٠٨-٢٠١٩ - ١۶:۴١ تهران

یک فعال کارگری به یکسال حبس تعزیری محکوم شد

٣١-٠۵-١٣٩٨ - ٢٢-٠٨-٢٠١٩ - ١١:٢٩ تهران

کتابفروشی "هه‌نار" در ایلام تعطیل شد

٣١-٠۵-١٣٩٨ - ٢٢-٠٨-٢٠١٩ - ١٠:٣١ تهران

بازداشت یک شهروند کُرد در سنندج

٣٠-٠۵-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠٨-٢١ - ١٧:٠٢ تهران

بازداشت یک شهروند دیگر کُرد در دماوند

٣٠-٠۵-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠٨-٢١ - ١١:٢۶ تهران

یک کاسبکار سلماسی بر اثر شلیک نیروهای سپاه جان سپرد

٢٩-٠۵-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠٨-٢٠ - ١٢:۴٩ تهران

بازداشت سه شهروند کُرد در دماوند

٢٩-٠۵-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠٨-٢٠ - ١١:۵۶ تهران

محکومیت یک شهروند پیرانشهری به هفت سال حبس تعزیری

٢٩-٠۵-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠٨-٢٠ - ١١:١۵ تهران

دو جوان کُرد در مریوان بازداشت گردیدند

٢٨-٠۵-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠٨-١٩ - ١١:۴٢ تهران

انگشتان دست یک کولبر کُرد قطع می‌شوند

٢٧-٠۵-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠٨-١٨ - ١٧:٠٢ تهران

از سرنوشت یک کارگر کُرد اطلاع دقیقی در دست نیست

٢٧-٠۵-١٣٩٨ - ٢٠١٩-٠٨-١٨ - ١٢:٢۶ تهران

کامیل احمدی از "دسترسی به وکیل" محروم است