فیلم "خیابان دکتر قاسمــــــلو" سرگذشت رمانتیک عشق و مبارزە است

منبع http://www.kurdpa.net/farsi‌ لینک مطلب http://www.kurdpa.net/farsi/idame/6470